Yves, passage 3e dan, mai 2005
Tai  no enko, Morotedori kokyu
Tai no enko, Morotedori kokyu
Ikkyo
Ikkyo
Nikkyo
Nikkyo
Sankyo
Sankyo
Rokyo
Rokyo
Shiho nage
Shiho nage
Kote-gaeshi
Kote-gaeshi
Irimi nage
Irimi nage
Ushiro
Ushiro
Ushiro kokyu, koshi nage
Ushiro kokyu, koshi nage
koshi nage
koshi nage
Kokyu
Kokyu
kokyu 2
kokyu 2
Tanken dori
Tanken dori
jo dori
jo dori